ZARZĄDZENIE Nr 0050.2972.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
z dnia 17.09.2014r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 rok.

Na podstawie art.5a ust.1, art.30 ust.1, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm./ oraz zgodnie z § 1 ust.4 Załącznika do Uchwały Nr XVIII/249/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Olkusz zarządzam, co następuje :

§ 1

  1. Przeprowadzić z mieszkańcami Miasta i Gminy Olkusz konsultacje społeczne, dotyczące przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta i Gminy Olkusz, zwanego dalej budżetem obywatelskim, na wskazane przez mieszkańców zadania mieszczące się w kompetencjach gminy.
  2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 13 października 2014r. do 10 lutego 2015r.
  3. Przewidywana kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego wyniesie 1.000.000,00 złotych.
  4. Ostateczna kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski zostanie potwierdzona przez Radę Miejską w Olkuszu w postaci budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2015 rok.