1. Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania z Portalu Konsultacji Społecznych, obsługiwanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. Administrator - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”
  2. Użytkownik – osoba fizyczna, która została zarejestrowana na Portalu  mająca prawo do przeglądania zawartych na Portalu treści oraz pisania postów.
  3. Wątek - dyskusja w określonym temacie.
  4. Post - wiadomość wysyłana przez użytkownika do określonego wątku.
  5. Logowanie - proces identyfikacji użytkownika Portalu przez system informatyczny na podstawie nazwy użytkownika oraz używanego przez niego hasła.
 3. Portal  Konsultacji Społecznych jest dostępny dla użytkowników publicznej sieci Internet.
 4. Uczestnicy Portalu Konsultacji Społecznych publikują komentarze, uwagi i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator  nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników w ramach Portalu.
 5. Rejestracja użytkowników odbywa się poprzez Panel Logowania. Podczas rejestracji wymagane jest podanie: nazwy użytkownika, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła, za pomocą którego użytkownik będzie się logował do Portalu.
 6. Rejestracja nowego użytkownika każdorazowo wymaga zatwierdzenia przez  Administratora.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych użytkownika przed zatwierdzeniem jego rejestracji.
 8. Każdy użytkownik działa na Portalu pod wybraną przez siebie nazwą.
 9. Rejestr użytkowników prowadzi administrator
 10. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 11. Każdy z użytkowników ma prawo w granicach oznaczonych niniejszym regulaminem do zamieszczania postów na Portalu. Zamieszczanie postów możliwe jest po uprzednim zalogowaniu.
 12. Użytkownik wypowiadając się na portalu  tym samym wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.
 13. Podczas korzystania z Portalu Konsultacji Społecznych zabrania się:
  • zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,
  • obrażania uczestników forum,
  • używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne,
  • nawoływania do wszelkiej nienawiści (m. in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej), propagowania przemocy,
  • rejestracji i funkcjonowania na forum pod więcej niż jednym pseudonimem,
  • umieszczania przez uczestników na łamach Portalu Konsultacji Społecznych wszelkich informacji reklamowych,
  • umieszczania wiadomości niezgodnych z tematyką wątku,
  • umieszczania tej samej informacji wielokrotnie,
  • cytowania innych fragmentów wypowiedzi niż te, do których się nawiązuje,
  • umieszczania przesadnie długich podpisów,
  • używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Portalu Konsultacji Społecznych, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron, używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera.
 14. Administrator  zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów zawierających treści wymienione w pkt. 13 regulaminu, prawo do modyfikacji postów poprzez usunięcie treści niezgodnych z pkt. 13 regulaminu, oraz prawo do blokowania możliwości zamieszczania treści na Portalu  Konsultacji Społecznych osobom, uporczywie naruszającym zapisy pkt. 13 regulaminu.
 15. Administrator  nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 16. Administrator  dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Forum bez podawania przyczyn.
 18. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian - wszelkie zmiany obowiązują w momencie ich opublikowania na stronach Portalu  Konsultacji Społecznych.
 19. Brak akceptacji postanowień regulaminu wiąże się niemożliwością korzystania z Portalu.

Formularz logowania

Zaloguj się przez konto: