Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej wspierania aktywności fizycznej mieszkańców obszaru LGD "Nad Białą Przemszą".

Ankieta dostępna tutaj.

  

REGULAMIN

  1. INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem Programu, jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” z siedzibą 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1, KRS: 0000294915, NIP: 6372120413, adres do korespondencji: Biuro Stowarzyszenia, ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom.

Program skierowany jest do mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” tj. gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Krzeszowice, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom, zwanych dalej Uczestnikami.

  1. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest zgłoszenie/wysłanie do Organizatora propozycji atrakcji turystycznych z obszaru LGD „Nad Białą Przemszą”, które według zgłaszającego posiadają duży potencjał turystyczny, jednak wymagają odpowiedniego zagospodarowania.

Propozycje te należy wysyłać za pośrednictwem strony internetowej Organizatora: http://www.decydujmyrazem.org.pl/

W Programie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

  1. NAGRODY

Dla Uczestników biorących udział w Programie przewidziane zostały nagrody

W celu odbioru nagród Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem Programu mailowo: biuro@lgdnbp.pl lub telefonicznie: 32 7242523

  1. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

Regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.decydujmyrazem.org.pl, www.nadbialaprzemsza.org.pl oraz w biurze LGD „Nad Białą Przemszą”.

Przystępując do Promocji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Programu, zmiana postanowień Regulaminu obowiązuje od momentu opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscu publikacji poprzedniej jego wersji.

Formularz logowania

Zaloguj się przez konto: