Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Bukowno do konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi  na rok 2015.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu, zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bukownie www.bukowno.pl  w zakładce: O mieście/Organizacje pozarządowe.
 

Uwagi i opinie do Programu można zgłaszać w terminie od 22.10.2014 r. do 04.11.2014 r.  w formie:

  • listownej na adres Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno,
  • elektronicznie na adres: organizacje@um.bukowno.pl

O terminie decyduje data wpływu opinii do UM. Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
  

Podmiotem  odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjno – Administracyjny.

Pliki do pobrania:

 Projekt Rocznego Program Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015