Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu rocznego programu współpracy Gminy Bolesław  z organizacjami pozarządowymi podczas otwartego spotkania w dniu 16.10.2014 godz. 14.30. w Centrum Kultury w Bolesławiu ul. Główna 55.

Wójt Gminy Bolesław informuje o ogłoszeniu konsultacji projektu uchwały: „Roczny program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”, zgodnie z Uchwałą Nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.