Wójt Gminy Trzyciąż zaprasza do udziału w konsultacjach .

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2015.”Konsultacje polegają na wyrażeniu pisemnej opinii lub wniesieniu pisemnych uwag do treści projektu uchwały wymienionej w § 1.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 31 października 2014 r. do dnia 14 listopada 2014 r.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutowa na terenie Gminy Trzyciąż.

Opinie i uwagi wnoszone pisemnie należy składać do Urzędu Gminy Trzyciąż, 32-353 Trzyciąż 99 bezpośrednio w sekretariacie urzędu, za pośrednictwem poczty lub przekazać drogą elektroniczną na adres: trzyciaz@ug.pl, w terminie określonym powyżej.

Komentowanie dla anonimowych użytkowników zabronione. Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać nowe komentarze.